หลัก : นามสกุลไฟล์ : ไฟล์ .musx

ไฟล์นามสกุล .musx

ประเภทไฟล์Finale Notation File

ผู้พัฒนา MakeMusic
หมวดหมู่ Audio Files
รูป N/A

.MUSX หมายเลขตัวเลือก

ไฟล์ MUSX เป็นไฟล์สัญลักษณ์ที่บันทึกในรูปแบบ MIDI และสร้างโดย Finale ซึ่งเป็นโปรแกรมโน้ตดนตรี มันมีข้อมูลโน้ตดนตรีและข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ MakeMusic เท่านั้น ไฟล์ MUSX แทนที่ไฟล์ .MUS

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในการสร้างไฟล์ MUSX เพียงแค่เลือกไฟล์→บันทึกเป็น ... ขณะที่เอกสารของคุณเปิดอยู่ให้เลือกตำแหน่งบันทึกของคุณตั้งชื่อไฟล์เลือกประเภทไฟล์ MUSX แล้วคลิกบันทึก

หมายเหตุ: ส่วนขยาย MUSX ถูกนำมาใช้ใน Finale 2014

โปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ MUSX
Windows
MakeMusic Finale
MakeMusic Finale PrintMusic
Macintosh
MakeMusic Finale

เกี่ยวกับไฟล์ MUSX ไฟล์

เป้าหมายของเราคือการช่วยให้คุณเข้าใจไฟล์ที่มีนามสกุล *.musx และวิธีการเปิดใช้งาน

ประเภทไฟล์แบบแสดงรายการภาษี TaxAct 2018 คำอธิบายโปรแกรมสำหรับ Mac, Windows, Linux, Android และ iOS ที่แสดงรายการในหน้านี้ ได้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลโดยคำสั่ง Files101 เรามุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง 100% และเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่เราทำการทดสอบแล้ว