หลัก : หมวด : ไฟล์ข้อความ

ไฟล์ข้อความ

ไฟล์ข้อความมีข้อมูลที่เป็นข้อความและอาจถูกบันทึกในรูปแบบข้อความธรรมดาหรือรูปแบบ Rich Text ในขณะที่ไฟล์ข้อความส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่สร้างและบันทึกโดยผู้ใช้ แต่นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อเก็บข้อมูลโปรแกรมได้ ตัวอย่างของไฟล์ข้อความ ได้แก่ เอกสารประมวลผลคำไฟล์บันทึกและข้อความอีเมลที่บันทึกไว้